Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Uchwały 2011

Dębica  5.03.2011r.

U C H W A Ł A  nr W/15/2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2010 r.

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Dziesiątka” z dnia 16. 05. 2006 par. 21, pkt. 3 uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia, finansowe i merytoryczne z działalności w brzmieniu jak sporządzone na dzień 31. 12. 2010 roku.

§ 2

Załącznikami do niniejszej Uchwały są Bilans, Rachunek wyników, Informacja dodatkowa z działalności finansowej, zeznanie CIT- 8, Sprawozdanie z działalności Zarządu..

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Dębica 5. 03. 2011r.

U C H W A Ł A nr W/16/2011

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia „Dziesiątka” z dnia 16. 05. 2006 par. 21, pkt. 3 uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół sprawozdawczy Komisji rewizyjnej sporządzony na okoliczność badania działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

§ 2

Protokół sprawozdawczy nr 2/R/2011 z dnia 19.01.2011 r. Komisji rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Dębica 19. 01. 2011r.

Protokół sprawozdawczy Komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia Dziesiątka.

Nr protokołu 2/R/2011

Okres sprawozdawczy – 1. 01. 2010 r. do 31. 01.2010 r.

Działając na podstawie statutu Stowarzyszenia Dziesiątka z dnia 16. 05. 2006 art.4 § 26 pkt 4, stwierdza się co następuje:

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Irena Ciepiela – przewodnicząca
 2. Jerzy Marszałek – wice przewodniczący
 3. Marta Bażela – sekretarz

na posiedzeniu w dniu 19. 01. 2011r. ustaliła

I. Zadania i cele statutowe:

 1. Zadania przyjęte do realizacji są zgodne z kierunkiem i celem wytyczonym przez statut Stowarzyszenia i odzwierciedlają potrzeby środowiska objętego obszarem działania Stowarzyszenia.
 2. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa.
 3. Członkowie Zarządu sprawują właściwy nadzór nad realizacją przyjętych zadań.

II. Dokumentacja:

 1. Wnioski o dotacje i sprawozdania z realizacji zadań sporządzane są prawidłowo i zawierają właściwe podpisy.
 2. Dokumentacja administracyjna- wnioski o zmianę wpisów w KRS, korespondencja sprawozdawcza i bankowa, prowadzona jest terminowo z zachowaniem wymogów określonych prawem i wynikających z przyjętych umów.

III. Gospodarka finansowa:

 1. Środki finansowe gromadzone są zgodnie z umową zawartą z Bankiem PBS, na koncie bankowym i ewidencjonowane przez bank.
 2. Wypłaty realizowane są przez osoby upoważnione na dokumentach bankowych zawierających stosowne podpisy.
 3. Zakupy i wypłaty dokonane przez osoby upoważnione są związane z realizacją zadań statutowych i dokumentowane fakturą, przelewem bankowym lub czekiem gotówkowym, rachunkiem lub potwierdzeniem opłaty.
 4. Dokumenty finansowe wymienione, w pkt. 3 są księgowane na bieżąco w księgowości pozabilansowej i stanowią podstawę do rozliczeń finansów Stowarzyszenia i sprawozdań bilansowych.
 5. W wyniku kontroli potwierdza się prawidłowość zapisów księgowych i zgodność salda bankowego ze stanem faktycznym konta.
 6. Nie stwierdzono uchybień ani różnic pod względem zgodności wydatków z zapisami księgowymi.
 7. Coroczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia jest sporządzone zgonie z zasadami i obejmuje całokształt działań Zarządu.

IV. Wnioski:
W wyniku przeprowadzonej kontroli i analizy całokształtu działalności Stowarzyszenia, stwierdzono prawidłowość działań Zarządu na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego i nie stwierdzono uchybień pod względem finansowym i merytorycznym. Wobec powyższego Komisja rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania za rok 2010 i udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Dębica 19.01.2011

Podpisali: Irena Ciepiela
Jerzy Marszałek
Marta Bażela