Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Sprawozdanie 2010

Dębica 31.12. 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Dziesiątka” – Organizacji Pożytku Publicznego.

Sprawozdanie obejmuje okres działalności od 1. 01. 2010 do 31. 12. 2010 r.

I. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Dziesiątka działając na podstawie uchwały nr 2/Z/05 Walnego Zjazdu, w celu pozyskania funduszy na działalność statutową, zwrócił się do:

 • Przedsiębiorców o dotacje celowe i sponsoring
 • Samorządów o dotację na realizację zadań publicznych
 • Osób fizycznych i prawnych o dobrowolne wpłaty
 • Osób fizycznych o przekazanie 1% podatku dochodowego dla OPP.

W wyniku podjętych starań na konto Stowarzyszenia „Dziesiątka” pozyskano środki finansowe na przestrzeni wykazanego okresu sprawozdawczego w wysokości 10420,00zł w tym wpłaty z tytułu 1% podatku wyniosły 2 900,00 zł. Dodatkowo w formie rzeczowej uzyskano o wartości 1238.01 zł dwa rowery jako nagrody konkursowe.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania i zawiera: bilans zysków i wydatków, obroty finansowe na koncie Stowarzyszenia, informację dodatkową.

II. Organizacja i realizacja zadań statutowych.

Zgodnie z ustalonym programem, Stowarzyszenie podjęło realizację następujących zadań:

 1. Wsparcie i promocja działań szkoły jako placówki oświatowo-wychowawczej. Stowarzyszenie na początku miesiąca stycznia 2010 roku zleciło druk okolicznościowych kalendarzy zaprojektowanych przez panią Dorotę Cebulę oraz pozostałych nauczycieli SP-10. Poszczególne strony kalendarza ukazywały wydarzenia z życia szkoły na pamiątkowych fotografiach z opisem i informacją o sukcesach i osiągnięciach uczniów SP-10. Kalendarz zawiera również informację o możliwości i sposobie przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Dziesiątka. Dodatkowo, aby rozszerzyć akcję promującą działalność Szkoły i Stowarzyszenia opracowano wizytówkę o działalności Stowarzyszenia z logo organizacji nr KRS, nr konta bankowego i logo organizacji pożytku publicznego. Zarówno kalendarze jak i wizytówki zostały rozprowadzone wśród społeczności lokalnej, przedsiębiorców, instytucji i mieszkańców miasta oraz rodziców uczniów SP-10 rozpowszechniając tym samym informację o szkole i wspierającym jej funkcjonowanie Stowarzyszeniu Dziesiątka.
 2. „Dni otwarte szkoły”. Działanie połączone było z zapisem dzieci do klasy pierwszej i zerowej. Celem działania było przybliżenie i poszerzenie wiedzy rodziców o roli szkoły w środowisku osiedla Kępa – Wolica, oraz popularyzacja organizowanych zajęć przez szkołę i Stowarzyszenie Dziesiątka jako organizację pożytku publicznego. Licznie przybyli rodzice przyszłych uczniów wraz z dziećmi mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio od dyrektora, nauczycieli i szkolnego pedagoga. Zapoznali się z realizowanymi zadaniami, organizacją wypoczynku i zagospodarowaniem czasu pozaszkolnego dzieci uczęszczających do SP-10 oraz tych, którzy wykazują zainteresowania sportowe z terenu Osiedla. Maluchy uczestniczyły w zabawach zorganizowanych przez nauczycieli SP-10, oprócz miłej zabawy otrzymały upominki i słodycze. Stowarzyszenie również sfinansowało druk plakatów informacyjnych.
 3. Z zakresu kontynuowania tradycji i poszanowania dobrego obyczaju, uczniowie szkoły pod opieką pani Marioli Ochab, wykonali z zakupionych materiałów dekoracyjnych stroiki i okolicznościowe kartki świąteczne z życzeniami. Następnie delegacje uczniowskie udały się do Władz miasta, sponsorów i przyjaciół szkoły z życzeniami świątecznymi.
 4. W okresie od marca do czerwca 2010 oraz września i października 2010 w SP 10, realizowano kolejną edycję programu ekologiczno edukacyjnego. W realizacji programu brali udział uczniowie wszystkich szkół w Dębicy, oraz szkół z gminy Dębica. W czasie realizacji zadania, pod opieką prowadzących: pani Renaty Gakan, Jolanty Wysokińskiej, Agaty Bukała i Małgorzaty Węgrzyn, uczniowie klas od I – III poznawali zagadnienia w wymiarze teoretycznym i praktycznym, zagospodarowania surowców wtórnych, odpowiedzialności człowieka za środowisko, ekologiczne sposoby wykorzystania odpadów, oraz właściwego korzystania z dóbr natury. Zostały przeprowadzone: konkurs rysunkowy, test sprawdzający wiedzę o tematyce ekologicznej, sprawdzian z umiejętności pisania apelu o poszanowanie środowiska i prace z wykorzystaniem odpadów np. pojazd kosmiczny. Finałem było podsumowanie działań oraz rozdanie nagród dla uczestników. Środki na realizację pozyskano od prywatnego sponsora, oraz Nadleśnictwa Dębica, które patronuje całemu przedsięwzięciu, oraz Urzędu Miasta Dębica, Stowarzyszenia Dziesiątka. Więcej szczegółowych informacji w tym temacie można uzyskać na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy www.sp10debica.fdf.pl
 5. W kwietniu 2010 odbył się kolejny rowerowy turniej BRD – zorganizowany na szczeblu gminnym. W konkursie uczestniczyły reprezentacje wszystkich szkół podstawowych w Dębicy. Patronat nad imprezą objęła firma Arkus&Romet z Podgrodzia. Ciężar organizacyjny spoczywał na nauczycielach z SP-10 przy głównym zaangażowaniu pana P. Mazura jako szefa UKS Kępa, oraz pani Marioli Ochab. Stowarzyszenie wspierało działania i pokryło część kosztów organizacyjnych. Impreza odbyła się na terenie Firmy Arkus & Romet, która również ufundowała dwa rowery jako nagrodę główną dla zwycięzców w kategorii „ najlepsza drużyna” i „najlepszy zawodnik, oraz szereg nagród i upominków dla pozostałych uczestników konkursu. Dodatkową atrakcją dla uczestników konkursu i prowadzących, była wycieczka po terenie zakładu produkcyjnego. Uczestnicy mogli zobaczyć jak montowane są rowery, skutery i motocykle, które produkuje Firma Arkus & Romet z Podgrodzia. Tradycyjnie od kilku lat i tym razem zwycięzcami byli reprezentanci, SP – 10 w Dębicy. Nadzór fachowy i prowadzenie konkursu sprawowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród, zwycięscy i uczestnicy otrzymali ciepły posiłek, słodycze oraz gratulacje i zaproszenie do ponownego spotkania. W zamian Prezesi firmy Arkus&Romet otrzymali od Stowarzyszenia okolicznościową statuetkę z podziękowaniem za współpracę i wspieranie działań na rzecz młodzieży. Szczegóły i zdjęcia na wyżej wspomnianej stronie internetowej szkoły.
 6. W ramach wspierania zorganizowanego wypoczynku z elementami profilaktyki. Stowarzyszenie dofinansowało pobyt uczniów SP-10 w Sopocie w dniach 22 – 29 maja 2010 na tzw. „zielonej szkole”. Pobyt zorganizował i prowadził pan Piotr Mazur. Uczniowie w ramach pobytu mogli realizować bogaty program edukacyjny połączony ze zwiedzaniem historycznych miejsc np. Westerplatte, zamku w Malborku, Gdańskiej Starówki, czerpiąc jednocześnie wiedzę historyczną i wypoczywając nad morzem bałtyckim.
 7. W podobnej konwencji, ale zmienionej scenerii krajobrazowej, swój pobyt na „zielonej szkole” realizowali uczniowie klasy III SP-10, pod nadzorem pani Jolanty Wysokińskiej. W dniach 18 – 22 października 2010 w Rymanowie Zdroju grupa uczniów mogła zwiedzić bieszczadzki park krajobrazowy i poznać wiele ciekawych zakątków regionu Podkarpacia i ich historię. Część kosztów tego przedsięwzięcia poniosło Stowarzyszenie.
 8. Realizując zadania statutowe Stowarzyszenie ufundowało dla najlepszych i zaangażowanych uczniów SP – 10 coroczne nagrody książkowe na koniec roku szkolnego. Zakupione książki oraz okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczono na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniom szczególnie wyróżniającym się zaangażowaniem, dobrymi wynikami w nauce, oraz osiągnięciami w konkursach tematycznych i turniejach sportowych.
 9. W ramach realizacji zadań pożytku publicznego, Stowarzyszenie pokryło koszty wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla Szkoły nr 10 w Dębicy i społeczności osiedla Kępa. W dniu 30 września 2010, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę „Centrum Edukacyjno Sportowego na osiedlu Kępa”, w którym swoją siedzibę będzie mieć obecna Szkoła nr 10. Od wielu lat zabiegaliśmy o realizację tego zadania i wreszcie się spełniło. Uroczystość, w której wzięli udział posłowie, radni Sejmiku podkarpackiego, starosta dębicki, burmistrzowie miasta i radni samorządu, proboszczowie parafii, społeczność SP-10 i społeczność osiedla Kępa, połączona była z obchodami dwudziestolecia istnienia tej szkoły. Szczegółowa relacja z tej uroczystości jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 10. Wsparcie w postaci zakupu sprzętu nagłaśniającego dla SP- 10. Z uwagi na organizowanie wielu imprez sportowych, edukacyjnych i uroczystości środowiskowych, zaistniała konieczność zakupu zestawu nagłaśniającego. Wspólnie z UKS Kępa, Stowarzyszenie zakupiło w/w sprzęt jako doposażenie szkoły i jest on obecnie wykorzystywany w tym celu przez szkołę.
 11. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów, oraz ochrony mienia szkoły, Stowarzyszenie dofinansowało zakup sprzętu monitorującego teren szkoły i jej otoczenie. Z uwagi na lokalizację obecnej placówki w sąsiedztwie obszarów leśnych oraz zaistniałe przypadki niszczenia mienia szkoły przez niezidentyfikowanych sprawców, zakup i instalacja takiego wyposażenia jest uzasadniona. Z chwilą przejścia do nowej siedziby przy ul. Energetycznej wymieniony sprzęt będzie tam zainstalowany i spełniał nadal swoją funkcję.
 12. W zakresie poszanowania dobrego obyczaju, tradycji pogłębiania wiedzy i uzdolnień artystycznych, zagospodarowania czasu pozaszkolnego uczniów, Stowarzyszenie dofinansowało zabawę andrzejkową i zakup strojów karnawałowych i teatralnych dla grupy artystycznej.
 13. Realizując cel wspierania placówek oświatowych, w ramach współpracy Stowarzyszenie dofinansowało zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dębicy.
 14. W ramach uprawnień statutowych, Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco kieruje działalnością Stowarzyszenia i podejmuje starania, aby realizowane zadania odpowiadały potrzebom czasowym i edukacyjnym swoich beneficjentów, oraz były zgodne z wymogami przepisów prawa. Na bieżąco monitorowane są oferty na realizację zadań publicznych, uwzględniane wnioski środowiska szkoły i jego potrzeby. Szczególne zainteresowanie towarzyszy realizowanej przez Samorząd Miasta inwestycji związanej z budową nowej siedziby dla obecnej szkoły. Stowarzyszenie jest zainteresowane aby współuczestniczyć i wspomóc władze miasta w uruchomieniu tej placówki i wesprzeć kosztowną operację sfinansowania wyposażenia tego obiektu. Stosowne działania w tym kierunku będą podejmowane w najbliższym czasie na miarę możliwości.

Dębica 31.12.2010.
Szczepan Mroczek

Dębica  r. 31.12. 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie „DZIESIĄTKA’

 1. Stowarzyszenie posiada środek trwały w postaci zestawu komputerowego, którego wartość uległa zamortyzowaniu, jednak służy on nadal w pracowni informatycznej Szkoły nr 10 i jest wykorzystywany zgodnie z umową użyczenia. Wspomniany zestaw komputerowy jest udostępniony na zasadzie nieodpłatnej dzierżawy dla pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy. Korzystają z niego uczniowie w/w szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod nadzorem nauczyciela. Koszty ubezpieczenia i eksploatacji sprzętu ponosi użytkownik.
 2. Zakupione materiały do realizacji zadań, artykuły sportowe i przedmioty na nagrody rzeczowe w realizowanych zadaniach statutowych, (do kwoty nie przekraczającej 3 500zł), księgowano na bieżąco w momencie zakupu, prowadząc pozabilansową ewidencję księgową. Przeprowadzona na dzień 31. 12. 2010 r. analiza, nie wykazała różnic pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym.
 3. Zakupiony sprzęt nagłaśniający i monitorujący został ujęty w ewidencji dóbr Stowarzyszenia i przekazany w nieodpłatne użytkowanie przez Szkołę nr 10, na zasadzie umowy. Koszty ubezpieczenia i eksploatacji ponosi użytkownik.
 4. Uzyskana kwota 2900 zł z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych jest wykorzystywana na dofinansowanie realizacji zadań stanowiących, przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego, opisanych w sprawozdaniu merytorycznym.
 5. Pozyskane od Firm upominki reklamowe takie jak: długopisy, plecaki, notatniki, kubki, itp., przeznaczane są na nagrody przy realizacji konkursów. Wartość finansowa przedmiotów nie stanowi dochodu ani wydatków Stowarzyszenia i jest ewidencjonowana w formie kompensaty w zamian za usługę reklamową.
 6. Uzyskane przychody przeznaczone na działalność statutową pochodzą z:
  1. Poniesiono koszty przy realizacji zadań statutowych:
  1. Środki pieniężne pozostałe na działalność w roku następnym wynoszą:
  • darowizna 1% podatku dochodowego –  2 900,00 zł
  • dotacje z Urzędu Miasta                                          –  6 360,00 zł
  • sponsorzy wpłaty celowe –  1 160,00 zł
  • upominki nagrody rzeczowe o wartości –  1 238,01 zł
  • zużycie materiałów i zakupy – 8771,54 zł
  • usługi i wynagrodzenia – 6532,18 zł
  • opłaty, prowizje bankowe, podatki –  113,10 zł
 7. razem 11 658,01 zł

  razem koszty:       15 416,82 zł

  Wynik finansowy ujemny (- 3758,81zł) z tytułu nadwyżki kosztów nad przychodami w okresie sprawozdawczym.
  na koncie bankowym 4 572, 99 zł. plus 42,73 zł gotówka = 4 615,72 zł.