Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wolontariat

Celem SKW jest kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań uczniów w szkole i poza nią. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, a przede wszystkim poprzez podejmowanie różnorodnych zadań wolontariusza uczniowie będą potrafili:

– dostrzegać i rozumieć potrzeby innych ludzi, być wrażliwym na ich krzywdę,
– szerzyć postawy prospołeczne i obywatelskie wśród rówieśników,
– kreować rolę szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
– kreować twórczą atmosferę w szkole, sprzyjającą samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań,
– umiejętnie, efektywnie i aktywnie spędzać czas wolny, rozwijać własne zainteresowania,
– działać w sposób zespołowy,
– współdziałać z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; nawiązać wiele nowych kontaktów,
– organizować w szkole pomoc uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.

Szkolny Klub Wolontariatu „Razem dla innych” powstał w 2006r. jako program innowacyjny, który został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Twórcą i opiekunem był (i jest do chwili obecnej) pedagog szkolny – Teresa Otulska. W roku szkolnym 2009/2010 dołączyła p. Marta Bażela.

oprac. Teresa Otulska