Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Walny Zjazd 2011

Dębica 5. 03. 2011 r.

P R O T O K Ó Ł
z Walnego Zjazdu Stowarzyszenia „DZIESIĄTKA w dniu 5. 03. 2011 r.

Walny Zjazd Stowarzyszenia odbył się w dniu 5. 03, 2011 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Dziesiątka” w Dębicy ul. Kwiatkowskiego 2.
W Zjeździe wzięło udział 32 członków Stowarzyszenia, lista obecności w załączeniu do protokołu.
Obrady rozpoczął Pan Szczepan Mroczek – Prezes Stowarzyszenia, powitaniem wszystkich uczestników zjazdu.
Pan Prezes na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad i poprosił członka Stowarzyszenia Panią Martę Barszcz o pełnienie funkcji protokolanta. Zebrani zaakceptowali kandydaturę jednogłośnie.
Porządek obrad :

 1. Informacja Zarządu o konieczności dokonania zmian w statucie Stowarzyszenia w związku ze zmianą ustawy o pożytku i o wolontariacie z dnia 22.01. 2010.
 2. Przygotowanie projektu zmian i opracowanie jednolitego tekstu statutu po zmianach.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Uchwała nr W/14/2011 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Dziesiątka,

b) Uchwała Statut Stowarzyszenia Dziesiątka, tekst jednolity – jako załącznik do uchwały nr W/14/2011.

 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2010
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusja.
 3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia niektórych członków
 5. Wnioski, pytania, interpelacje, dyskusja,
 6. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad przedstawiony przez prowadzącego został przyjęty jednogłośnie.
Zgodnie z przyjętym porządkiem, prowadzący obrady, przedstawił w formie ustnej zmiany wprowadzone w ustawie o pożytku i o wolontariacie i konieczność dostosowania statutu Stowarzyszenia do wymogów ustawowych.
Następnie prowadzący obrady kolejno przedstawił propozycję wprowadzenia zmian, w formie wniosku, po każdej propozycji noweli zarządził dyskusję i głosowanie.
W taj konwencji Zjazd opracował jednolity tekst statutu po zmianach, oraz projekt stosownej uchwały w sprawie zmian i postanowiono podjąć:

 1. Uchwałę nr W/14/2011 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia Dziesiątka,- uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 2. Uchwałę Statut Stowarzyszenia Dziesiątka – tekst jednolity po zmianach, jako załącznik do uchwały W/14/2011 – uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Następnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 1.01. 2010 do 31. 12.2010. Tekst Sprawozdania w załączeniu. Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przewodniczący otworzył dyskusję.

W dyskusji podniesiono kwestię skuteczności w gromadzeniu środków finansowych z tytułu 1%, oraz konieczność prowadzenia bardziej agresywnej kampanii informacyjnej i agitacyjnej w tym kierunku. Zebrani zwrócili też uwagę na zwiększenie działań w kierunku promocji działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza wśród rodziców uczniów SP 10, a także wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą wspomóc realizację zadań statutowych.

Kolejnym punktem było odczytanie sprawozdania z pracy Komisji rewizyjnej. Komisja pozytywnie oceniła działalność Zarządu. Tekst sprawozdania w załączeniu.
Po wyczerpaniu tematów sprawozdawczych, przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały:

 1. Uchwałę nr W/15/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania
 2. Uchwałę nr W/16/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji rewizyjnej
 3. Uchwałę nr W/17/2011 w sprawie zmiany upoważnienia niektórych członków Zarządu do reprezentowania interesów Stowarzyszenia w Banku.

W punkcie wnioski i zapytania zebrani pytali:
Jakie zadania były lub będą realizowane w bieżącym roku? Prezes przedstawił ustnie plan realizacji zadań wymieniając takie jak: zimowisko dla uczniów SP-10 w czasie ferii, turniej rowerowy BRD, Coroczny konkurs ekologiczny jako zadanie publiczne. Również zadanie publiczne w zależności od możliwości finansowych pt. „ Śladami św. Jadwigi patronki miasta Dębica. Rajd rowerowy pn. „Rowerem po zdrowie”. Promocja i coroczne nagrody dla uzdolnionych uczniów. Pożegnanie absolwentów. Wsparcie i organizacja uroczystości otwarcia nowej siedziby dla SP-10 wraz z salą gimnastyczną, o którą wiele lat starań i działań w kierunku jej budowy Stowarzyszenie zabiegało a otwarcie ma nastąpić 1.09. 2011. Zakup niektórych elementów wyposażenia np. kamery, sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy do realizacji zawodów itp.
Po wyczerpaniu tematu więcej pytań nie było.
Prezes Stowarzyszenia podziękował uczestnikom za udział w Zjeździe i zakończył obrady.

Dębica 5.03.2011r.

Protokolant  Marta Barszcz
Załączniki:
1. Uchwały przyjęte w trakcie obrad
2. Statut Stowarzyszenia po zmianach x 3 Przew. zebrania  Szczepan Mroczek
3. Wniosek o uwiarygodnienie Statutu
3. Lista obecności