Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

RODO

9KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO ), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 10 im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy, ul. Wagnera 4, 39-200 Dębica – jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala w Dębicy.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych : tel. 14 68 38 144, e – mail: iod@mzo.edu.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizacji zadań statutowych szkoły oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. a,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych,  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.   
 6. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka są: osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, dostawcy systemów informatycznych, podmioty którym administrator zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 9. Ma Pani/Pan wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących oraz dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie podlegają profilowaniu.