Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Sprawozdanie za 2006r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Dziesiątka” – Organizacji Pożytku Publicznego

Sprawozdanie obejmuje okres działalności od 1.01.2006 do 31.12 .2006 r.

I. Pozyskiwanie środków finansowych

W celu pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych, Zarząd Stowarzyszenia dziesiątka, działając zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu nr 2/Z/05, zwrócił się do :

1.     Osób fizycznych i prawnych o dobrowolne wpłaty

2.     Przedsiębiorców o celowe dotacje

3.     Samorządów o dotacje na realizację zadań publicznych

4.     Odpis 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

W wyniku podjętych działań na konto Stowarzyszenia „Dziesiątka” pozyskano środki finansowe na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego – 4773,70 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania i zawiera bilans zysków i wydatków, obroty finansowe na koncie Stowarzyszenia „Dziesiątka”, oraz arkusz „CIT- 8″

II. Realizacja zadań i celów statutowych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Stowarzyszenie podjęło realizację następujących zadań:

1.     Sukces organizacyjny i pożytek publiczny został odnotowany przy współorganizacji: Stowarzyszenia Dziesiątka i UKS Kępa, Rajdu Rowerowego pod patronatem Firmy transportowej „TRANS POŁUDNIE” w dniu 20 maja 2006. Udział w rajdzie dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kępa w Dębicy i innych szkół z gminy i miasta Dębica w liczbie ponad 120 osób, również dorosłych, był dobrą lekcją zagospodarowania czasu pozaszkolnego, czynną formą wypoczynku i integracji środowiskowej. Trasa przebiegała w przepięknie położonym plenerze Pogórza Strzyżowskiego. Natomiast Komenda Powiatowa Policji w Dębicy i Dębickie Koło PCK, w czasie postoju w przerwie biwakowej na terenie szkoły gminnej w Niedźwiadzie, przeprowadziły szkolenie udzielania pierwszej pomocy, konkursy i pokazy oraz popularyzację tematyki z zakresu ratownictwa drogowego, właściwego zachowania się na drogach i traktach pieszych. Program był realizowany pod hasłem „Bezpieczna Droga do Szkoły”.

2.     W ramach popularyzacji rodzinnej formy zabawy i wypoczynku, zorganizowano wyjazdowy biwak w Podlesiu k/Radomyśla z okazji „dnia dziecka”. Uczestnikami byli wszyscy uczniowie SP – 10, rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście i przyjaciele szkoły. Oprócz czynnej formy wypoczynku i zabawy zaprezentowano paletę edukacyjną i metody wychowawcze stosowane w SP-10. Impreza częściowo sponsorowana w formie rzeczowej przez Firmę Handlową pana Madeja z Podlesia. Przewóz uczestników i upominki dla dzieci, ufundowało Stowarzyszenie.

3.     Zorganizowanie spotkań integracyjnych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół Podstawowych nr 10 i 12 w Dębicy.

Takie spotkanie odbyło się 10 czerwca 2006 w formie festynu pod hasłem „Dziesiątka – strzał w dziesiątkę”

Do współpracy zaproszono Komendę Powiatową Policji w Dębicy, której funkcjonariusze przeprowadzili bezpłatną akcję znakowania rowerów zabezpieczającym przed kradzieżą. Konkurs wiedzy pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Konkurs sprawnościowo zręcznościowy o tematyce prawidłowego zachowania się na drogach oraz przestrzegania i znajomości znaków drogowych.

Charakter konkursów był otwarty a uczestnikami byli zarówno uczniowie szkół podstawowych a także młodzież i mieszkańcy Osiedla Kępa – Wolica w Dębicy. Zadania konkursowe były podzielone w zależności od kategorii wiekowej, nagrody ufundowało Stowarzyszenie „Dziesiątka”, KPP w Dębicy i Stowarzyszenie Zapobiegania i Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych. Liczba uczestników w powyższych przekroczyła założenia organizacyjne i wynosiła około 150 osób.

Równolegle swoje szkolenie i umiejętności prezentowała Jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Konkursy obejmowały zakres wiedzy o zagrożeniach i zabezpieczaniu się przed ogniem, wyładowaniami atmosferycznymi, wichurą itp.

Ponadto popularyzację swoich działań prowadziło Stowarzyszenie do walki z rakiem piersi „Europa Donna”.

Całość imprezy uświetnił mecz piłki nożnej pomiędzy Rodzicami a Nauczycielami z obydwu szkół, Na szczególne podkreślenie należy oprawa artystyczna całości imprezy w wykonaniu dębickich zespołów artystycznych z domów kultury i klubów osiedlowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się pokaz grillowania ( dorośli), jazda konna (dzieci i młodzież), zjeżdżalnie, skoki na „bangi”. Ogólnie w całej imprezie uczestniczyło ponad 320 osób a opinia uczestników pozwoliła na wysnucie wniosku, że forma organizacji czynnego wypoczynku z elementami profilaktyki jest właściwa i cel został osiągnięty.

4.     Kolejnym zadaniem z zakresu realizacji zadań statutowych o tematyce wspierania placówek oświatowych, było pozyskanie od Firmy ARKYS & ROMET dwóch wysokiej klasy rowerów, które zasiliły wyposażenie bazy sportowej w Szkole Podst. nr 10. w Dębicy.

Pozyskany sprzęt służy uczniom tej szkoły w odnoszeniu sukcesów w zawodach rowerowych, organizowanych przez różne instytucje np. Policję, Starostwo, Gminę.

Jako przykład należy wspomnieć zwycięstwa uczniów SP-10 w zawodach miejskich i powiatowych, oraz V miejsce na arenie wojewódzkiej w Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanym przez KW Policji w Rzeszowie.

5.     W zakresie zagospodarowania czasu pozaszkolnego młodzieży zorganizowano konkursy pod hasłem „Z uśmiechem przez życie” i konkurs pt. „Przegląd kolęd i Pastorałek”

Konkurs plastyczny został zorganizowany na przestrzeni miesięcy listopada i grudnia 2006 w dwóch kategoriach, „Z pamiętnika małego podróżnika” i „Poezja sercem malowana” Uczestnikami było 25 uczniów świetlicy szkolnej, oraz uczniowie innych szkół z terenu Miasta.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja regionu, tradycji z nim związanych, poszanowania dóbr kultury, umiejętność wykorzystania literatury, wyobraźni.

W konkursie „Kolęd i Pastorałek” wzięło udział 160 uczniów ze szkół nr 10 i nr 12, oraz terenu Parafii pw. NSPJ w Dębicy. Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach i dwóch kategoriach wiekowych. Nagrodzono wszystkich uczestników upominkami świątecznymi a finaliści (łącznie 18 osób) otrzymali nagrody książkowe tematycznie związane z Bożym Narodzeniem.

Celem przeglądu było: budowa atmosfery życzliwości, rozwijanie uzdolnień artystycznych u dzieci, pogłębianie własnej wartości poprzez rywalizację, upowszechnianie wiedzy i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.

6. Kolejnym zadaniem była kontynuacja z 2005 r. i realizowanie Grantu żywieniowego Firmy „Danone”. Program zatytułowany „Masz pomysł podziel się posiłkiem”

Cel działania obejmuje społeczność lokalną, środowisko szkolne pod względem kształtowania postaw w zakresie żywienia, promowanie zdrowego żywienia, nabywanie umiejętności planowania: posiłków, wykonywania obowiązków i właściwych form wypoczynku, inspirowanie działań społeczności szkolnej na rzecz zdrowego i racjonalnego stylu życia, oraz ochrony zdrowia.

Jednym ze sposobów realizacji programu było przygotowanie wieczoru wigilijnego przez rodziców, uczniów i nauczycieli SP-10 w dniu 22 grudnia 2006. W ramach wieczoru odbyły się występy artystyczne, spotkanie opłatkowe i uroczysta kolacja wigilijna. Uczestnikami w liczbie 300 osób była społeczność szkolna rodzice uczniów, nauczyciele, zaproszeni mieszkańcy osiedla, przyjaciele szkoły.

7.     W zakresie popularyzacji sportu wraz z Firmą transportową TRANS- POŁUDNIE zorganizowano trzeci z kolei „Mikołajkowy halowy turniej piłki nożnej” Tradycyjnie udział w imprezie wzięły reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Dębica i przyległych Gmin: Żyraków, Dębica, Brzeżnica. Gwoździem programu poza konkursem był mecz pomiędzy reprezentacją Firmy „Trans-Południe a reprezentacją Nauczycieli dębickich szkół w ramach „Halowej ligi piłkarskiej firm Dębickich”. W turnieju uczestniczyło 140 uczniów z dwunastu szkół podstawowych i ośmiu gimnazjalnych. Zwycięzcy utrzymali okolicznościowe puchary oraz nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy okolicznościowe upominki, Należy podkreślić znakomitą atmosferę turnieju oraz życzliwość Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dębicy za nieodpłatne udostępnienie hali sportowej i Władzom KS Wisłoka Dębica za bezinteresowną pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

III. Działalność publiczna:

1.     Współorganizacja i udział w Konferencji Szkół Promujących Zdrowie na szczeblu regionu Podkarpacia.

2.     Nieustanna inspiracja działań w kierunku rozpoczęcia budowy nowego obiektu dla SP-10 w Dębicy przy ul. Energetycznej jako placówki o charakterze wielofunkcyjnym : kulturalno- oświatowo- administracyjnym. Ścisła współpraca z Władzami samorządowymi w tym zakresie, wspieranie starań o pozyskanie finansów z innych źródeł niż budżet miasta.

3.     Pozyskiwanie funduszy i dotacji na cele pożytku publicznego.

Dębica 31.12.2006 r.

Szczepan Mroczek

w-ce prezes Stowarzyszenia