Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Samorząd Uczniowski

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają(…)
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał(…)
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności…

Janusz Korczak – pedagog, pisarz

W naszej szkole Samorząd Uczniowski działa od 2008r.Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły i posiadają oni prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd Uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły i nadaje jej wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. 

Zadnia SU

1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

2. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej. 

3. Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

4. Organizowanie imprez kulturalno- rozrywkowo-oświatowych zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły: apele, akademie okolicznościowe, audycje radiowe, imprezy sportowe, dyskoteki, konkursy. 

5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim. 

6. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami. 

7. Organizowanie kontaktów ze Społecznościami Uczniowskimi innych szkół. 

8. Reprezentowanie szkoły na „zewnątrz” podczas różnych imprez kulturalnych 

9. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 

10. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

Osiągnięcia SU

– wydawał gazetką szkolną „Strzał w Dziesiątkę”, w roku 2010 otrzymał I miejsce w Wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych,

– zorganizował trzydniową wycieczkę szkolną do Warszawy w związku z obchodami 100- rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę– udział w oficjalnych obchodach 11.11.2018 r,

– brał aktywny udział w nadaniu imienia szkole –szkolenie Pocztu Sztandarowego, zakup ubioru dla przedstawicieli Pocztu Sztandarowego,

– co roku organizuje akademię z okazji Odzyskania Niepodległości,

– współpracuje w przygotowaniach akademii z okazji npDEN, jasełek, 

– organizuje rozpoczęcie i zakończenie roku, pożegnanie Absolwentów, dyskoteki szkolne, dzień piżamy, Prima Aprilis, Walentynki, Dzień Życzliwościkomnatę wróżb, dyskoteki, wieczór filmowy, fotobudki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet,

– inicjuje spotkania z ciekawymi ludźmi, różne zbiórki, np. dla Domu Dziecka i innych potrzebujących osób 

– bierze udział w Dniach Otwartych Szkoły, wieczornicy 

– organizuje dla środowiska lokalnego Misterium Wielkanocne,

opiekuje się grobem Patrona Szkoły– ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala 

– przez wiele lat opiekował się figurką Patronki miasta Dębicy- św. Jadwigi Śląskiej 

– ściśle współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców 

W skład SU wchodzi POCZET SZTANDAROWYUczestnictwo w Poczcie Sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole. Kandydaci do pocztu, co roku przechodzą szkolenie prowadzone przez zawodowego żołnierza- Absolwenta Szkoły. Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych i reprezentuje szkołę na wszystkich uroczystościach miejskich i kościelnych.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego :

Przewodnicząca: Zuzanna Macheta

Zastępca przewodniczącej : Karolina Borowiec

Skład Pocztu Sztandarowego: 

Anna Samson

Marianna Wrzosek-Sadzik

Maksymilian Stępień

oprac. Opiekun SU – Agnieszka Skała