Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Sprawozdanie za 2009r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia „Dziesiątka” – Organizacji Pożytku Publicznego.

Sprawozdanie obejmuje okres działalności od 1. 01. 2009 do 31. 12. 2009 r.

I. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Dziesiątka działając na podstawie uchwały nr 2/Z/05 Walnego Zjazdu, w celu pozyskania funduszy na działalność statutową, zwrócił się do:

  • Przedsiębiorców o dotacje celowe i sponsoring
  • Samorządów o dotację na realizację zadań publicznych
  • Osób fizycznych i prawnych o dobrowolne wpłaty
  • Osób fizycznych o przekazanie 1% podatku dochodowego dla OPP.

W wyniku podjętych starań na konto Stowarzyszenia „Dziesiątka” pozyskano środki finansowe na przestrzeni wykazanego okresu sprawozdawczego w wysokości 10 529,42zł w tym wpłaty z tytułu 1% podatku wyniosły 6 553,80 zł.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania i zawiera: bilans zysków i wydatków, obroty finansowe na koncie Stowarzyszenia, informację dodatkową.

II. Organizacja i realizacja zadań statutowych.

Zgodnie z ustalonym programem, Stowarzyszenie podjęło realizację następujących zadań:

1.     Wsparcie i promocja działań szkoły jako placówki oświatowo-wychowawczej, zorganizowano „Dni otwarte szkoły”. Działanie połączone było z zapisem dzieci do klasy pierwszej i zerowej. Celem działania było przybliżenie i poszerzenie wiedzy rodziców o roli szkoły w środowisku osiedla Kępa – Wolica, oraz popularyzacja organizowanych zajęć przez szkołę i Stowarzyszenie Dziesiątka jako organizację pożytku publicznego. Licznie przybyli rodzice wraz z dziećmi mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio od dyrektora, nauczycieli i szkolnego pedagoga. Zapoznali się z realizowanymi zadaniami, organizacją wypoczynku i zagospodarowaniem czasu pozaszkolnego dzieci uczęszczających do SP-10 oraz tych, którzy wykazują zainteresowania sportowe z terenu Osiedla. Maluchy oprócz miłej zabawy otrzymały upominki i słodycze.

2.     W ramach organizacji czynnego wypoczynku z elementami profilaktyki, zagospodarowania czasu pozaszkolnego młodzieży, promocji działań szkoły oraz upowszechniania sportu i krajoznawstwa, UKS Kępa wraz ze Szkołą podstawową nr 10 w Dębicy i Stowarzyszeniem zorganizowało kulig saneczkowy. Konne zaprzęgi z saneczkami przemierzyły trasę w malowniczej okolicy góry Kałużówki Na zaplanowanym postoju w leśniczówce Głobikówka – Południk, zorganizowany był biwak, ciepły posiłek, zabawa. Po imprezie uczniowie wraz z opiekunami powrócili autobusem do Dębicy.

3.     Z zakresu poszanowania dobrego obyczaju i tradycji, uczniowie szkoły wykonali z zakupionych materiałów dekoracyjnych stroiki i okolicznościowe kartki świąteczne z życzeniami. Następnie delegacje uczniowskie udały się do Władz miasta, sponsorów i przyjaciół szkoły z życzeniami świątecznymi.

4.     W okresie od marca do czerwca 2009 w SP 10, realizowany jest program ekologiczno edukacyjny z elementami profilaktyki. W realizacji programu brali udział uczniowie szkół nr 10, nr 12 i nr 3 w Dębicy, oraz szkół z gminy Dębica. W czasie realizacji zadania, wdrożono zagadnienia z dziedziny „Człowiek a środowisko naturalne”, „Piękno i dewastacja przyrody w Gminie Dębica”. Zostały przeprowadzone: konkurs fotograficzny, test sprawdzający wiedzę o tematyce ekologicznej regionu. Finałem było podsumowanie działań oraz rozdanie nagród dla uczestników. Środki na realizację pozyskano od prywatnego sponsora, oraz Nadleśnictwa Dębica, które patronuje całemu przedsięwzięciu.

5.     W kwietniu 2009 odbył się kolejny rowerowy turniej BRD – zorganizowany na szczeblu gminnym. Patronat nad imprezą objęła firma Arkus&Romet z Podgrodzia. Ciężar organizacyjny spoczywał na nauczycielach z SP-10 przy głównym zaangażowaniu pana P. Mazura jako szefa UKS Kępa. Stowarzyszenie wspierało działania i pokryło część kosztów organizacyjnych. Impreza odbyła się na terenie Firmy Arkus& Romet, która również ufundowała dwa rowery jako nagrodę główną oraz szereg nagród i upominków dla pozostałych uczestników konkursu. Tradycyjnie od kilku lat i tym razem zwycięzcami byli reprezentanci SP- 10 w Dębicy. Nadzór fachowy i prowadzenie konkursu sprawowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. Po zakończeniu konkursu i wręczeniu nagród, zwycięscy i uczestnicy otrzymali ciepły posiłek, słodycze oraz gratulacje i zaproszenie do ponownego spotkania. W zamian Prezesi firmy Arkus&Romet otrzymali od Stowarzyszenia okolicznościową tablicę z podziękowaniem za współpracę i wspieranie działań na rzecz młodzieży.

6.     W ramach wspierania aktywności uczniów pod opieką szkolnego pedagoga pani T. Otulskiej, pozyskane środki z Fundacji „Dziewczynka z zapałkami” przeznaczono na dofinansowanie wycieczki dla wolontariuszy, oraz ufundowano drobne upominki na koniec roku szkolnego dla uczniów działających w Szkolnym Kole Wolontariuszy „Razem dla innych” przy SP-10 w Dębicy.

7.     Realizując zadania statutowe Stowarzyszenie ufundowało dla najlepszych i zaangażowanych uczniów SP – 10 nagrody książkowe na koniec roku szkolnego. Zakupione książki oraz okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczono na uroczystości zakończenia roku szkolnego uczniom szczególnie wyróżniającym się zaangażowaniem, dobrymi wynikami w nauce, oraz osiągnięciami w konkursach tematycznych i turniejach sportowych.

8.     W ramach realizacji programu zadań pożytku publicznego, Stowarzyszenie dofinansowało Konferencję z okazji dnia Edukacji Narodowej i szkolną akademię z tej okazji. Stowarzyszenie wspierając i promując działania szkoły w środowisku osiedla i miasta pogłębia zainteresowania i pozytywne zachowanie swoich podopiecznych.

9.     Wsparcie w postaci zakupu sprzętu sportowego dla uczniów SP- 10. Dla drużyn startujących w turniejach halowych „Unihok” Stowarzyszenie ufundowało sprzęt ochraniający zwiększając tym samym bezpieczeństwo zawodników.

10.  W zakresie poszanowania tradycji, dobrego obyczaju, pogłębiania wiedzy i uzdolnień artystycznych, Stowarzyszenie dofinansowało i współorganizowało wraz z Radą Rodziców przy SP- 10 Wieczerzę wigilijną. Uroczystą akademię okolicznościową uświetnił występ szkolnego koła artystycznego, które zaprezentowało przygotowane widowisko na okoliczność Narodzenia Pańskiego, połączone ze wspólnym kolędowaniem i tradycją łamania się opłatkiem. Po części artystycznej uczniowie udali się na poczęstunek i otrzymali słodycze od przypadkiem przejeżdżającego Mikołaja. Podczas spotkania, wraz z nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i rodzicami wspólnie debatowano nad dalszym rozwojem placówki i budową nowej siedziby dla SP- 10. W okresie między świątecznym został właśnie rozstrzygnięty przetarg ofertowy na wykonawcę inwestycji. Tak pozytywne informacje wprawiły uczestników w dobry świąteczny nastrój oraz pozwoliły z optymizmem patrzeć na nadchodzący nowy rok 2010.

Dębica 31.12.2009

Prezes Stowarzyszenia Dziesiątka

Szczepan Mroczek