Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Wolontariat

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „RAZEM DLA INNYCH”

Celem SKW jest kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań uczniów w szkole i poza nią. Dzięki uczestnictwu w zajęciach,  a przede wszystkim poprzez podejmowanie różnorodnych zadań wolontariusza uczniowie będą potrafili:

 • Dostrzegać i rozumieć  potrzeby innych ludzi, być wrażliwym na ich krzywdę
 • Szerzyć postawy  prospołeczne i obywatelskie wśród rówieśników
 • Kreować rolę szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • Kreować twórczą  atmosferę  w szkole, sprzyjającą samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • Umiejętnie, efektywnie  i aktywnie  spędzać czas wolny, rozwijać własne zainteresowania,
 • Działać w sposób zespołowy;
 • Współdziałać z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi; nawiązać  wiele nowych kontaktów;
 • Organizować w szkole pomoc uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.

Szkolny Klub Wolontariatu „Razem dla innych” powstał w 2006r. jako program innowacyjny, który został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Twórcą i opiekunem był (i jest do chwili obecnej) pedagog szkolny – Teresa Otulska. W bieżącym roku szkolnym dodatkowo opiekunami są p. Marta Bażela. W roku szkolnym 2009/2010 do klubu należało 19 uczniów z klas III – VI.

Zadania podjęte na terenie szkoły:

 1. Rekrutacja do klubu wolontariackiego – IX 2009r.
 2. Przeprowadzenie zajęć n/t:
 • Sprawy organizacyjne- ustalenie zasad współpracy.- IX 2009r.
 • Lekcja o wolontariacie.- IX 2009r.
 • Zadania wolontariuszy.- X 2009r.
 • Przypomnienie podstawowych cech  wolontariusza – Kodeks etyczny.- X 2009r.
 • Podsumowanie pracy w I semestrze – I 2008r.
 • „Jak przeprowadzać zbiórkę?” – III 2010r.
 • Warsztaty integracyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących, relaksacja – VI 2010r.
 • Spotkania organizacyjne związane z realizacją akcji charytatywnych –  w ciągu całego semestru

3. zbiórka odzieży, żywności, zabawek, obuwia – akcja całoroczna

 • zorganizowanie terenowego sztabu akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” – zebranie łącznie 80 kg odzieży, obuwia, zabawek, książek, art. szkolnych, słodyczy oraz żywności długoterminowej. Przygotowanie 12 paczek indywidualnych i 5 paczek dla rodzin wielodzietnych w okresie świątecznym dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – współpraca z U.M.  – XII 2009

4.kiermasz kartek świątecznych – zebrane fundusze (700zł) przekazane na leczenie Nikoli Bielawskiej, dziewczynki dotkniętej chorobą nowotworową  – akcja zrealizowana we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas- XI- XII  2009r.

5. zbiórka zabawek, art. szkolnych oraz innych rzeczy na loterię fantową – w ciągu całego semestru

 • loteria fantowa na rzecz Justyny P., poszkodowanej w wypadku – V – VI 2010r. – uzyskano kwotę 400 zł

6. Zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozaszkolnymi:

 • przeprowadzenie w szkole zbiórki funduszy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – współpraca z ZSZ im.E.Kwiatkowskiego w Dębicy –  zebranie kwoty 196,71zł – I 2010r.
 • udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”: udział w spotkaniu organizacyjnym, udział w uroczystym zasadzeniu żonkili przy pomniku papieża, zasadzenie żonkili w przyszkolnym ogródku – współpraca z Parafią B. Miłosierdzia – X- XI 2009r.

7. Inne działania wynikające z bieżącego monitorowania lub z przyjętych przez szkołę programów ogólnopolskich, międzyszkolnych, itp.:

współpraca z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” – trzykrotny udział w akcji pakowania zakupów na terenie hipermarketu Carrefour w Dębicy – łączna kwota z czterech akcji : 2644.24zł -uzyskanie dofinansowania do kosztów wyjazdu na „Zieloną szkołę” dla  ucznia kl. III – Jasia L. oraz Moniki L. – ucz. kl. V- 800 zł X – XII 2010 r.

oprac. Teresa Otulska